Voorwaarden

 

 

Al onze leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden. Bij het ondertekenen van de leveringsbon en of huurcontract verklaart de huurder dan ook onderstaande huurvoorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben.

 

1 Aansprakelijkheid

1) Wij zijn niet en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in of rond de attracties eigendom van springkasteel4fun, noch zaakvoerder Werenfried Lefevere

 

 

2 Betaling

1) De betaling gebeurt cash bij het leveren van het springkasteel of voorafgaand via overschrijving.

2) Er wordt altijd een waarborg van €50 aangerekend. De waarborg kan niet teruggevorderd worden indien:

                -De attractie verplaatst werd.

                -Er schade wordt vastgesteld door het verkeerd gebruik van de spelen of een verkeerde tewerkstelling.

                -Bij schade dient u telefonisch contact op te nemen met springkasteel4fun. De waarborg wordt automatisch ingetrokken en de kosten van de herstelling ten gevolge van verkeerd gebruik                      kunnen aangerekend worden aan de huurder.

3) Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de betaling van de facturen.

4)In geval van laattijdige betaling zijn intresten van 10% per maand van rechtswege verschuldigd evenalseen schadevergoeding van 50 euro .

5)Niet-betaling van de huurprijs op de vastgestelde data, verkeerde behandeling of gebrek aan onderhoud van de verhuurde goederen, zal de ontbinding van ambtswege van de overeenkomst tot gevolg hebben, onverminderd de rechten van de verhuurder op schadevergoeding, zowel voor ontijdige contractbreuk als voor gebeurlijke beschadiging van de goederen.

 

3 Levering

1) Springkasteel4fun behoudt zich het recht om een leveringskost van €0,35/km aan te rekenen aan de klant die zich buiten een straal van 40 km bevind, berekend vanaf Stokstraat 57, 8650 Klerken.

2) Bij laattijdige levering zal de klant geen schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

3) Bij levering en ophaling dient telkens één volwassene aanwezig te zijn, indien dit niet het geval is kan er een meerkost van €15/uur aangerekend worden met een minimum van €15.

4) De plaatsing gebeurt steeds door Springkasteel4fun. Bij afhaling wordt het springkasteel eerst gecontroleerd op eventuele schade.

 

4 Voorziening

1) Rondom het springkasteel dient een vrije ruimte van 1,5 m voorzien te worden.

2) De verhuurder voorziet een stopcontact met aarding op de plaats waar de attractie wordt geplaatst (220V,1100W,16A)

3) De springkastelen worden altijd op vlakke ondergrond geplaatst en  niet op kiezelstenen of oneffen ondergrond.

4) Er is een minimale doorgang van één meter verreist naar de plaats waar het springkasteel geplaatst wordt. Indien er obstakels (trappen,...) aanwezig zijn moet er voor extra hulp gekeken worden. Zo niet kan de verhuurder de huur nog schorsen en het betaalde voorschot als vergoeding houden.

 

5 Diefstal of onderverhuur

1) Het is verboden de springkastelen door te verhuren, tenzij er een schriftelijk akkoord is van de verhuurder.

2)Bij diefstal van verhuurde spelen en beschadiging zal er een vergoeding aangerekend worden die door de huurder moet vereffend worden binnen de 14 dagen na factuurdatum.

 

6 Gebruik van de attracties

1) Laat nooit meer kinderen toe op de attractie dan vermeld. Laat geen kinderen toe ouder dan 16, tenzij anders vermeld.

2) Om veiligheidsredenen is het aangeraden om een te groot leeftijdsverschil te vermijden.

3) De springkastelen zijn gemaakt voor kinderen. Volwassenen zijn dus niet toegelaten, enkel in noodgevallen.

4) Kinderen dienen zich te ontdoen van schoeisel en scherpe voorwerpen.

 

7 Weersomstandigheden

1) Een overdekte attractie heeft geen garantie dat de attractie droog blijft. Klachten nadien zijn dus ongegrond.

2) Bij een korte bui laat u de attractie in de regen staan.

3) Bij een lange regenperiode of hevige windstoten legt u de attractie af en legt u een zeil over de attractie. De motor moet in een overdekte plaats gezet worden, zonder dat er regen bij kan.

4) Na een regenbui moet de attractie onmiddelijk terug opgeblazen worden zodat er zo weinig mogelijk regenwater de attractie kan binnendrinen.

5) Een werkende motor mag nooit afgedekt worden.

6) Bij regenweer moet er op gelet worden dat er geen water bij de stroomvoorziening van de motor kan.

 

8 Klachten

1) Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in onvangst name van de attractie aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

 

 

9 Reservatie

1) De reservatie is definitief wanneer er een bevestiging is via mail van springkasteel4fun@outlook.com en de waarborg is overgeschreven..

 

10 Annulatie

1) Gratis annulatie bij slecht weer (overeengekomen met springkasteel4fun).

2) Annulatie gratis tot 10 dagen voor de huurdatum.

3) Wordt er geannuleerd minder dan 10 dagen voor de huurdatum, dan zal de waarborg dienen als annulatiekost.